Algemene voorwaarden

Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Gewichtsconsulent: Elisa Ruiter, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN), tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent;
 • Cliënt: de persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger
 • Arts: de huisarts of specialist waarbij de cliënt onder behandeling is;
 • Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend (Doctor Poelsstraat 41, 6181CN Elsloo);
 • Consult: een afspraak waarbij gewichtsconsulent aan cliënt advies en begeleiding verleent in persoon, via telefoon of video conference;
 • Pakket: een verzameling van meerdere consulten;
 • Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten of ondernemers aanbiedt, Elisa Ruiter voedingsadvies & begeleiding;
 • Koper: consument of ondernemer die een e-book of een fysiek boek koopt op afstand;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden, zoals een e-book;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Algemeen
De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Het is ook mogelijk om advies per e-mail, telefoon of Skype te ontvangen. Hier worden vooraf afspraken over gemaakt. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper te kennen dat hij/zij akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Elisa Ruiter voedingsadvies & begeleiding behoudt zich het recht om haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Basis
De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Een afspraak kan uiterlijk tot 12 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd of verschoven. Indien de cliënt binnen 12 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de volledige kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. 

Annuleren na aanmelding
Mocht de cliënt langer dan 3 dagen na aanmelding alsnog afzien van deelname aan een los consult en/of een pakket, dan geldt de volgende annuleringsregeling:

 • bij annulering langer dan een maand (30 dagen) voor aanvang van het intakegesprek/eerste consult worden de kosten volledig gerestitueerd;
 • bij annulering tussen een maand (30 dagen) en een week (7 dagen) voor aanvang van het intakegesprek/eerste consult wordt 50% geretourneerd;
 • bij annulering korter dan een week (7 dagen) voor aanvang van het intakegesprek/eerste consult wordt geen geld geretourneerd.

Beëindiging van begeleiding
De begeleiding, een los consult en/of pakket, wordt beëindigd indien:

 • het doel is of de doelen zijn bereikt;
 • doorverwijzing naar huisarts of andere deskundige noodzakelijk is (oorzaak van de klacht valt buiten het werkveld van de Gewichtsconsulent);
 • de cliënt de begeleiding wenst te beëindigen, met dien verstande dat indien de cliënt de begeleiding tijdens een lopend traject wil annuleren hij/zij de kosten dient te voldoen tot en met de week waarin geannuleerd wordt. Reeds vooruitbetaalde bedragen vanaf de daaropvolgende weken zullen aan de cliënt worden gerestitueerd.

Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De gewichtsconsulent beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Intellectueel eigendom
De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Betaling
Betaling aan de gewichtsconsulent dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De gewichtsconsulent is gerechtigd een consult te weigeren indien de cliënt de betaling niet heeft voldaan. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Vergoeding zorgverzekeraar
Begeleiding inclusief voedingsadvies door een BGN-gewichtsconsulent wordt door een aantal zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. De voorwaarden voor deze vergoeding zijn terug te vinden in de eigen polis. De gewichtsconsulent staat niet garant voor het naleven van deze vergoeding door de zorgverzekeraar. 

Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen.  Vooruitbetaalde en nog niet genoten begeleiding worden gerestitueerd aan de cliënt. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Privacy
De gewichtsconsulent zal in geen geval de gegevens van de cliënt ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

In het kader van de regels van de koop op afstand zal de verkoper bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de koper binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij/zij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Aan de leveringsplicht van de verkoper zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door de verkoper geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Herroepingsrecht
Fysiek boek
Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan de verkoper heeft teruggezonden, is de koop een feit.

De koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij de verkoper. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt de verkoper er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de koper wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper. In het geval dat de verzendkosten gratis waren bij de originele bestelling en door het terug sturen van een aantal producten komt het originele bestel bedrag onder het gratis verzend bedrag dan worden de kosten van het verzenden op het terug te storten bedrag gekort.

Digitaal boek
Indien de koper via de webshop (www.elisaruiter.nl) een digitale inhoud aankoopt, heeft hij/zij het recht om binnen de termijn van 14 dagen die begint op de dag na de ontvangst van de e-mail met de digitale inhoud door de koper of een door hem/haar aangewezen derde, de koop te ontbinden zonder opgave van reden.

Indien de koper beroep wil doen op zijn/haar herroepingsrecht, moet hij/zij dit binnen de vermelde termijn schriftelijk melden aan Elisa Ruiter voedingsadvies & begeleiding via een e-mailbericht naar voedingsadvies@elisaruiter.nl. De verkoper zal na ontvangst van deze melding de rechten op de geretourneerde digitale inhoud intrekken. De verkoper zal hierop het bedrag (zijnde de prijs van het product) terugbetalen of crediteren.
Tijdens de herroepingstermijn zal de koper de digitale inhoud slechts gebruiken in die mate die nodig is om de aard, kenmerken en werking van het digitaal product vast te stellen, zoals de koper in een fysieke winkel zou doen.

Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de cliënt, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen;
 • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;
 • goederen die volgens specificaties van de koper zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
 • goederen waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken.